Počítačová grafika

Druhy počítačovej grafiky2d grafika3d grafika

Pojednávanie najmä o druhoch grafiky a ich použití. Hneď na úvod sa ju pokúšam definovať.

Ťažko ju definovať. Všeobecne možno chápať počítačovú grafiku ako všetky grafické znázornenia vytvorené na počítači. Môže začínať niekde pri ikonách operačného systému, pokračovať maľbami a kresbami a končiť pri animovaných filmoch vytvorených na počítači. Grafika (počítačová) je veľmi široká oblasť zahŕňajúca kus informatiky, matematiky, designu a najmä umenia.

Druhy počítačovej grafiky

Existujú dva základné druhy grafiky, je to jasné: 2d a 3d. Je to delenie podľa dimenzií, čiže povedzme podľa priestorovosti.

2d grafika

Je daná dvoma dimenziami - šírka a výška. Spolu vytvárajú plochu, teda rovinu. 2d grafiku rozdeľujeme ďalej podľa spôsobu vzniku, resp. definovania obrazu na rastrovú a vektorovú.

Rastrová grafika

V súčasnosti najpoužívanejší druh grafiky a pre bežného užívateľa aj najdostupnejší a najdôležitejší spôsob zachytenia obrazu v počítači. Niekedy je pomenovaná ako bitmapová grafika, jeto to isté, ale rastrová je správnejšie.

Rastrovým obrazom hovoríme maľby (boli namaľované), alebo fotografie (odfotografované). Princíp je jednoduchý. Rastrový obraz sa skladá z množstva obrazových bodov - pixelov. Je to vlastne mozaika poskladaná z veľmi malých štvorčekov (možno zhliadnuť pri zväčšení).

Využitie je najmä pri detailných obrazoch s množstvom prechodov, kde záleží na každom bode. Typickým rastrovým obrazom je fotografia. Nevýhodou rastrovej maľby, či fotografie je strata kvality pri zmenšovaní a opätovnom zväčšovaní, alebo pri zväčšovaní obrazu vôbec.

Zobrazenie pixelov
Pri štvornásobnom zväčšení sú pekne vidieť jednotlivé body tvoriace obraz

Najlepším programom na tvorbu a editáciu rastrovej grafiky je Adobe Photoshop.

Vektorová grafika

Vektorová grafika sa neskladá z bodov, ale z objektov a geometrických útvarov. Vektorové obrazy nazývame kresby. Najčastejšie sa skladajú z kriviek a úsečiek. Krivka sa skladá z dvoch spojených bodov, pričom tvar spojovacej čiary je daný smerom a veľkosťou vodiacich vektorov umiestnených v bodoch ohraničujúcich krivku.

Vektorová grafika sa používa pre znázornenie rôznych geometrických konštrukcií, ale aj pri vytváraní kresleného designu. Výhodou je, že všetky tvary sú zapísané matematicky a tak možno kresby ľubovoľne zväčšovať aj donekonečna bez straty kvality.

89 by Delicious Daim
Vektorová kresba vytvorená v programe Adobe Iliustrator. (89 by Delicious Daim)

Najlepším programom na tvorbu vektorovej grafiky je Adobe Ilustrator, celkom slušný je aj Corel Draw.

3d grafika

3d grafika Je charakteristická troma dimenziami - šírka, výška a hĺbka, spolu tvoriacimi priestor. Vytvára sa modelovaním, pričom výsledkom je trojrozmerný útvar - model. Viacero modelov môže tvoriť scénu. Model je sústava bodov s presne danou polohou v priestore- polygónov pospájaných úsečkami. Spolu vzniká tzv. drôtený model (wireframe) na ktorý sa aplikuje rastrový obraz - textúra, alebo shader - efekt simulujúci určitý povrch, alebo materiál. Takto vytvorený model sa umiestni do scény (sústavy modelov - prostredie) a musí sa vyrenderovať (proces prepočítavania svetla a správania sa objektov) výsledný obraz. Objekty v scéne môžu byť obohatené o pohyb, čím môže byť výsledkom renderovania animácia.

Sieťový model lopty pred renderovaním Vyrenderovaný model lopty
Obraz pred a po vyrenderovaní.

3d grafika sa používa na vytvorenie fotorealistických obrazov, či animovaných filmov. Dnešný hrdware a software umožňuje vytvárať 3d grafiku na nerozoznanie od reality. Veľké využite nachádza v hernom priemysle a kinematografii.

Najlepší program na tvorbu 3d grafiky je 3d Studio Max, dobrý je aj Cinema 4d.

Kam ďalej?

Nasleduje: Grafické formáty


ÚvodManuál